Algemene Voorwaarden


Janine Heussen Hinskens
Rector ter Meerstraat 19
6374 DV Landgraaf
info@janineheussenhinskens.nl www.janineheussenhinskens.nl
KVK: 65887352

Algemene voorwaarden van Janine Heussen Hinskens. Opgemaakt maart 2018.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
Janine Heussen Hinskens, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 88558 en levert diensten op het gebied van healing, coaching, workshops en (online) trainingen. Janine Heussen Hinskens verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Janine Heussen Hinskens kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is. Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Janine Heussen Hinskens heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s). De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Janine Heussen Hinskens gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Janine Heussen Hinskens. De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Janine Heussen Hinskens haar diensten verleent. De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door Janine Heussen Hinskens en overeenkomsten met Janine Heussen Hinskens. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. Janine Heussen Hinskens behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening
Offertes van Janine Heussen Hinskens zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Janine Heussen Hinskens is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Janine Heussen Hinskens zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Janine Heussen Hinskens te leveren diensten als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. Een samengestelde prijsopgave verplicht Janine Heussen Hinskens niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Janine Heussen Hinskens, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging. Het ontbreken van een schriftelijke akkoord van de door Janine Heussen Hinskens uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Janine Heussen Hinskens, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Janine Heussen Hinskens een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Janine Heussen Hinskens de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting
Janine Heussen Hinskens zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Janine Heussen Hinskens niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
Alle door het Janine Heussen Hinskens gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Janine Heussen Hinskens uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Janine Heussen Hinskens. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Janine Heussen Hinskens verschuldigd. Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Janine Heussen Hinskens, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Janine Heussen Hinskens nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Janine Heussen Hinskens daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Janine Heussen Hinskens op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Janine Heussen Hinskens.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen
In de offerte van Janine Heussen Hinskens staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Janine Heussen Hinskens voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/ doorbelast. De door Janine Heussen Hinskens opgegeven prijzen zijn inclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, tijdig aan Janine Heussen Hinskens te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden
Het honorarium van Janine Heussen Hinskens en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Janine Heussen Hinskens steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Janine Heussen Hinskens kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Janine Heussen Hinskens over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Janine Heussen Hinskens worden opgeschort, dit zonder dat Janine Heussen Hinskens dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Janine Heussen Hinskens in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Janine Heussen Hinskens of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Janine Heussen Hinskens te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Janine Heussen Hinskens, dan is Janine Heussen Hinskens gerechtigd het gehele bedrag op te eisen. Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Janine Heussen Hinskens. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Janine Heussen Hinskens gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Janine Heussen Hinskens niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop. Deelname aan evenement: annuleren van deelname aan het evenement zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan het evenement. Annuleren van deelname aan het evenement binnen 3 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het evenement. Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van het evenement vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Coachtrajecten/deelname mastergroepen; annuleren van deelname aan het traject/mastergroep zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan de Mastergroep/coachingstraject binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de Mastergroep/coachingtraject. Coaching en healingssessies: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren. Coaching en of healings VIP dagen: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Janine Heussen Hinskens desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats. Janine Heussen Hinskens mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Janine Heussen Hinskens houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Janine Heussen Hinskens en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Janine Heussen Hinskens geleverde zaken en/of diensten. Daarnaast is Janine Heussen Hinskens nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Janine Heussen Hinskens rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Artikel 14. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Janine Heussen Hinskens voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Janine Heussen Hinskens. Datzelfde geldt ook voor de door Janine Heussen Hinskens uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Janine Heussen Hinskens, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding
Janine Heussen Hinskens is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Janine Heussen Hinskens houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen
Janine Heussen Hinskens behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Janine Heussen Hinskens. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Locatie algemene voorwaarden: www.Janineheussenhinskens.nl/algemenevoorwaarden